Vilkår for tjenesten

1. Præambel

Disse vilkår for tjenesten (herefter kaldet ”Vilkår for Tjenesten”) gælder i forbindelse med kundens (herefter kaldet ”Kunden”) tilmeldinger og brug af softwaren EASI’R, herunder eventuelle tilknyttede produkter, integrationer, dokumentation og tjenester i forbindelse hermed (herefter kaldet ”EASI’R”), som bliver gjort tilgængelige for Kunden af Loyalty Factory (herefter kaldet “LF”).

Ved tilmelding til og brug af EASI’R accepteres disse Vilkår for Tjenesten af Kunden og udgør en juridisk bindende aftale mellem LF og Kunden (herefter kaldet ”Aftalen”).

Vilkårene for tjenesten er delt på i følgende to afsnit:

  • Afsnit A. Kommercielle og juridiske vilkår
  • Afsnit B. Vilkår for behandling af personlige data på vegne af kunden

Hvis du har spørgsmål vedrørende vilkårene for tjenesten, bedes du kontakte LF på contact@easir.com.

Afsnit A. Kommercielle og juridiske vilkår

2. EASI'R

EASI’R er en online software-platform, som giver bilforhandlere et overblik over information, der vedrører potentielle og eksisterende kundeemner med henblik på at optimere bilhandlernes salgskampagner.

3. Tildeling af brugerrettigheder til EASI’R

3.1 Prøvelicens

Når Kunden tilmelder sig EASI’R, tildeler LF en royalty-fri, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar (herunder ingen ret til underlicens) brugsret til Kunden til at anvende EASI’R i en periode på tredive (30) dage (herefter kaldet ”Prøvelicens”) og udelukkende til brug for kundens interne forretningsformål iht. disse Vilkår for Tjenesten. Prøvelicensen er begrænset til det antal brugere som Kunden har tilmeldt sig for og hver bruger er begrænset til én person (”individuel licens”). Eksempel: Hvis Kunden har tilmeldt 10 brugere, er Kunden berettiget til at tildele 10 forskellige medarbejdere adgang til EASI’R ad gangen. Ved udløb af Prøvelicensen bliver Kundens adgang til EASI’R automatisk fjernet, og alle data slettes iht. LF’s interne procedurer, medmindre Kunden har købt en Kommerciel Licens jf. 3.2.

3.2 Kommerciel licens

Hvis Kunden har købt en kommerciel licens (herefter kaldet ”Kommerciel Licens”) til EASI’R, tildeler LF en tidsbegrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar (herunder ingen ret til underlicens) brugsret til Kunden til at anvende EASI’R udelukkende til brug for Kundens interne forretningsformål iht. disse Vilkår for Tjenesten. Den Kommercielle Licens er begrænset til det antal brugere som Kunden har tilmeldt sig for og hver bruger er begrænset til én person (”individuel licens”). Eksempel: Hvis Kunden har tilmeldt 10 brugere, er Kunden berettiget til at tildele 10 forskellige medarbejdere adgang til EASI’R ad gangen. Kundens ret til at anvende den Kommercielle Licens er betinget af Kundens løbende betaling til LF.

Kundens brugsret vil til enhver tid være begrænset til den seneste tilgængelige version af EASI’R, som stilles til rådighed af LF.

Kunden må udelukkende kopiere dokumentation til intern brug, hvis det sikres, at LF’s copyright-meddelelser og navn ikke fjernes fra en sådan kopi.

Med undtagelse af hvor det er udtrykkeligt tilladt ved ufravigelig lovgivning, må Kunden ikke direkte eller indirekte (i) sælge, udbyde i licens, leje, lease, distribuere, give adgang til, overføre, give i underentreprise eller på anden måde tildele (helt eller delvist) en brugsret til EASI’R, hverken alene eller som del af en samlet kollektion, produkt eller tjeneste; (ii) modificere, oversætte, dekompilere, udføre reverse engineering, afmontere eller på anden måde forsøge at udlede EASI’R eller algoritmer, bruger-interface-teknikker eller andre ideer indlejret i EASI’R; eller (iii) manipulere med eller forsøge at omgå eller deaktivere en licensnøgle til EASI’R og/eller en kopibeskyttelsesteknologi, der følger med EASI’R.

4. Intellektuelle ejendomsrettigheder og kundedata

LF, eller LF’s licensgivere, ejer alle rettigheder til EASI’R, herunder alle immaterielle rettigheder såsom, men ikke begrænset til, ophavsrettigheder, varemærker, kendetegn, handelsnavne, visuelle produktelementer og andre immaterielle rettigheder i EASI’R. Alle ideer, know-how og enhver software-dokumentation udviklet af LF i forbindelse med ydelse af tekniske tjenester skal også forblive LF’s ejendom.

Kunden modtager udelukkende en brugslicens til at anvende EASI’R som beskrevet i disse Vilkår for Tjenesten.

LF skal forsvare og holde Kunden skadesløs med ethvert krav fra tredjemand fastsat ved endelig dom, der ikke kan appelleres og som fastslår at Kundens brug af EASI’R (med undtagelse tredjepart-software) inden for omfanget af disse Vilkår for Tjenesten krænker en copyright eller et patent eller anden ret, der kan håndhæves i Tyskland og Skandinavien, såfremt: (a) Kunden informerer LF skriftligt indenfor tredive (30) dage fra Kundens modtagelse af kravet; (b) LF, på dennes anmodning, får kontrol over retssagen og alle relaterede forligsforhandlinger; og (c) Kunden på anmodning stillee al påkrævet assistance, information og autoritet til at gennemføre retssagen til rådighed for LF; rimelige udgifter som Kunden har pådraget sig i forbindelse med sådan assistance vil blive erstattet af LF. I forhold til tredjepart software overdrager LF enhver godtgørelse til Kunden, som LF måttet have modtaget fra tredjeparts licensgiveren. Dette forbliver Kundens eneste erstatning overfor LF.

Hvis det viser sig at EASI’R krænker – eller hvis LF skønner at EASI’R krænker – en copyright, patent eller en tredjeparts rettighed, har LF retten til med egne midler at: (a) modificere EASI’R til at være ikke-krænkende; eller (b) skaffe Kunden en licens til den fortsatte brug af EASI’R eller (c) tilbagebetale licensgebyret, hvorefter Kunden efterfølgende skal ophøre al brug af EASI’R. Dette forbliver Kundens eneste erstatning overfor LF.

EASI’R kan inkludere open-source-software. Copyrighten til open-source-softwaren tilhører copyright-indehaverne angivet på copyright-notaterne i de tilhørende kildefiler. LF fraskriver sig enhver garanti, udtrykkelig, underforstået eller lovbestemt med hensyn til open-source-software, herunder men ikke begrænset til de underforståede garantier for ikke-krænkelse, salgbarhed og egnethed til et bestemt formål.

Kunden bevarer alle rettigheder, titler og interesser til det data, som Kunden gemmer i EASI’R (herefter kaldet “Kundedata”) i overensstemmelse med disse Vilkår for Tjenesten.

5. Fortrolighed

Under aftalens løbetid vil LF og Kunden få adgang til fortrolige og interne oplysninger fra den anden part, herunder, men ikke begrænset til, forretningsstrategier, information om kunder, leverandører og medarbejdere eller medarbejderdata, priser, forretningsstruktur (herefter kaldet “Fortrolige Oplysninger”).

LF og Kunden må ikke videregive Fortrolige Oplysninger til tredjeparter. Dog kan Fortrolige Oplysninger videregives til medarbejdere (inklusive medarbejdere i tilknyttede virksomheder) og underleverandører udelukkende med det formål at opfylde Aftalen. Denne fortrolighedsforpligtelse fortsætter på ubestemt tid efter opsigelsen af Aftalen (uanset årsag).

6. Begrænset garanti

EASI’R leveres af LF på en professionel måde og i en kvalitet, der, er i overensstemmelse med bedste branchepraksis og i al væsentlighed, vil overholde specifikationerne i produktdokumentationen.

LF bruger egnet, kvalificeret, erfarent og kompetent personale i henhold til ISO 27001-certificering, som LF overholder.

Desuden påtager LF sig det fulde ansvar for ledelsen af alt dets personale og alle underleverandørers handlinger og undladelser i forbindelse med levering af EASI’R.

LF vil gøre en kommercielt rimelig indsats for at afhjælpe rapporterede fejl i EASI’R i overensstemmelse med LF’s vedligeholdelsespolitik. Kunden anerkender, at kompleks software aldrig er fri for softwarefejl og sikkerhedsdefekter. LF garanterer ikke overfor Kunden, at alle fejl vil blive rettet.

Bortset fra de udtrykkelige garantier, der er beskrevet ovenfor, udsteder LF ingen yderligere garantier eller erklæringer vedrørende EASI’R over for Kunden eller nogen anden part.

7. Licensgebyr og betalingsbetingelser

Alle priser (“Licensgebyr”) er angivet i euro (€) uden moms. Alle betalinger foretages forud i euro (€).

Det er muligt at vælge mellem årlig og månedlig betaling.

Alle fakturaer skal betales inden for 8 dage fra modtagelsen uden noget fradrag.

LF forbeholder sig retten til at justere Licensgebyret med 90 dages forudgående varsel.

8. Personligoplysninger og persondatabeskyttelse

I forbindelse med levering af EASI’R til Kunden behandler LF personligoplysninger på vegne af Kunden (primært opbevaring af personligoplysninger), hvilket betyder, at LF er Kundens databehandler i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

LF’s behandling af personligoplysninger på vegne af Kunden er underlagt LF’s databehandlingsaftale (se afsnit B. Vilkår for behandling af personligoplysninger på vegne af Kunden).

LF er dataansvarlig i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning (GDPR) for behandling af personligoplysninger i egen interesse i forbindelse med Aftalen. I den forbindelse tager LF alle nødvendige skridt for at sikre, at sådanne personlige oplysninger ikke ved et uheld eller ulovligt ødelægges, beskadiges eller misbruges, og at ingen tredjeparter får uautoriseret adgang hertil. Desuden vil LF sikre, at disse personligoplysninger behandles i overensstemmelse med al gældende lovgivning og principper.

For yderligere oplysninger om LF’s behandling af personligoplysninger, læs vores privatlivspolitik. Kunden er forpligtet til at informere sit personale om LF’s behandling af personligoplysninger.

9. Varighed og ophør

Prøvelicensen udløber automatisk efter tredive (30) dage, jf. punkt 3.1. Hver af parterne har ret til at opsige den Kommercielle Licens med tredive (30) dages skriftligt varsel. Kunden er ikke berettiget til at modtage nogen refusion for Licensafgift, der er betalt på forhånd i forbindelse med opsigelsen af Aftalen.

Kundens abonnement på EAS’R er ikke underlagt den lovbestemte 14 dages fortrydelsesperiode.

LF og Kunden kan ophæve Aftalen som følge af den andens parts væsentlige misligholdelse ved at give den anden part skriftlig besked og misligholdelsen ikke er afhjulpet inden for fyrre (40) dage fra modtagelsen af den skriftlige besked.

Ophævelse af Aftalen har udelukkende effekt ud i fremtiden (ex nunc).

10. Konsekvenser ved ophør

Efter udløbet af Prøvelicensen eller ophøret af den Kommercielle Licens i overensstemmelse med punkt 9, har Kunden ikke længere ret til at anvende EASI’R, og adgangen til EASI’R fjernes.

Før udløbet af Prøvelicensen eller ophøret af den Kommercielle Licens er Kunden ansvarlig for at indsamle alle Kundedata fra EASI’R. LF har ikke noget ansvar for sletning af Kundedata.

11. Ansvarsbegrænsning

LF hæfter ikke over for Kunden for eventuelle krav, tab, skader, sanktioner, renter, bøder, omkostninger, forpligtelser, udgifter og gebyrer, herunder advokatgebyrer og -omkostninger eller indirekte, tilfældige, økonomiske, særlige tab eller følgeskader, herunder tab af fortjeneste, indtægter, data eller brug, som Kunden eller en tredjepart pådrager sig, hvad enten det er i en handling i Aftalen, erstatningsret eller på anden måde (”Skader”), selvom LF eller andre relaterede personer er blevet underrettet om muligheden for sådanne Skader. Desuden er LF ikke ansvarlig for Skader, der er dækket af en forsikring tegnet af Kunden, eller som er til gavn for Kunden.

LF’s samlede ansvar for eventuelle krav eller Skader, der er baseret på, relateret til eller opstår som følge af Aftalen eller enhver transaktion, der er planlagt heri, kan under ingen omstændigheder overstige det mindste beløb af Licensgebyr, der er betalt for EASI’R eller EURO 20.000.

Bestemmelserne vedrørende LF’s ansvarsbegrænsning fordeler risiciene i henhold til Aftalen og det tilsvarende Licensgebyr, som Kunden betaler til LF.

12. Force Majeure

Hvis LF ikke er i stand til at levere EASI’R i henhold til disse Vilkår for Tjenesten som følge af force majeure, kan LF ikke holdes ansvarlig for skader, og Kunden er heller ikke berettiget til at ophæve Aftalen. Force majeure er en tilstand, hvor LF ikke har nogen rimelig indflydelse, og som LF ikke kan håndtere med rimelige, kommercielle og praktiske tiltag. For at undgå tvivl udgør krig, terrorangreb, svigt af offentlig elforsyning eller telekommunikation eller computervirus, hacking, trojanere, spyware eller lignende force majeure ift. EASI’R.

 I tilfælde af force majeure skal LF straks underrette Kunden om force majeure-situationen.

13. Andet

Reference

LF kan henvise til Kunden som en reference for markedsføring, salgsmateriale og henvendelser, herunder brug af Kundens firmanavn og logo.

Kontakt

Der kan tages kontakt til LF på contact@easir.com.

Adskillelighedsprincippet

I tilfælde af at nogen bestemmelse i disse Vilkår for Tjenesten anses for ugyldige eller ikke kan håndhæves, forbliver de resterende bestemmelser i disse servicevilkår i fuld kraft og virkning.

Fortsættelse efter udløb eller opsigelse

Enhver bestemmelse indeholdt i disse Vilkår for Tjenesten med hensyn til følgende skal overleve Aftalens udløb eller ophør af enhver grund – fortrolighed, ansvarsbegrænsning, intellektuelle ejendomsrettigheder og enhver anden ret eller forpligtelse, som i sin natur med rimelighed forventes at overleve ophør af denne Aftale.

Ansvarsfraskrivelse

LF’s ansvarsfraskrivelse ift. manglende opfyldelse eller overtrædelse af disse servicevilkår udgør ikke ansvarsfraskrivelse for anden eller efterfølgende misligholdelse eller overtrædelse.

14. Tvister, mødested og gældende lov

Med undtagelse af nedenstående vil denne aftale i alle henseender blive eksekveret og fortolket i overensstemmelse med dansk lovgivning med undtagelse af dens regler vedrørende lovvalg (renvoi), og eventuelle tvister skal i første omgang afgøres af Retten i Århus.

Undtaget fra den generelle lovgivning er kunder, der er juridiske enheder i Tyskland. For disse kunder gælder tysk lov, og valg af mødested i første instans vil være domstolen i Chemnitz (Landgericht Chemnitz).

I alle tilfælde finder De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb (CISG) ikke anvendelse.

Uanset bestemmelserne i denne klausul kan LF søge øjeblikkeligt påbud eller godtgørelse for brud på intellektuelle ejendomsrettigheder eller fortrolighedsforpligtelser.

Afsnit B. Vilkår for behandling af personligoplysninger på vegne af Kunden

15. Betragtninger

15.1

I overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning (“GDPR”) er Kunden dataansvarlig og LF er den databehandler, der behandler personlige oplysninger på Kundens vegne.

15.2

GDPR kræver, at behandling foretaget af en databehandler er underlagt en kontrakt eller andet juridisk grundlag i henhold til EU- eller en medlemsstats lovgivning, der er bindende for databehandleren vis-a-vis den dataansvarlige, og som beskriver genstanden for og varigheden af behandlingen, behandlingens art og formål, typen af personlige oplysninger, kategorier af registrerede personer og den dataansvarliges forpligtelser og rettigheder.

15.3

Formålet med dette afsnit B er at overholde kravene i GDPR og etablere parternes rettigheder og forpligtelser i forbindelse med behandling af personligoplysninger.

16. Juridisk rammeværk

16.1

Parterne skal overholde den gældende databeskyttelseslovgivning i form af GDPR (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af individer ift. behandling af personlige oplysninger og om fri bevægelse af sådanne oplysninger med efterfølgende ændringer) samt national lovgivning i Kundens eller LF’s medlemsland eller tredjeland (samlet benævnt “databeskyttelseslovgivningen”). Kunden er forpligtet til at informere LF uden unødig forsinkelse, hvis Kunden finder, at behandlingen ikke overholder kravene til den nationale lovgivning i den medlemsstat eller det tredjeland, hvor Kunden er baseret.

16.2

Dette afsnit B anvender de samme definitioner som nedfældet i artikel 4 i GDPR.

17. Behandling af personligoplysninger

17.1

LF kun må behandle personoplysninger efter dokumenteret instruks fra Kunden, herunder for så vidt angår overførsel af personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation, medmindre det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som LF er underlagt; i så fald underretter LF Kunden om dette retlige krav inden behandling, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser.

17.2

Dette afsnit B udgør sammen med Aftalen Kundens instruktioner til LF med tillæg af Kundens eventuelle skriftlige anvisninger.

17.3

Behandlingens art og formål, typen af personligoplysninger og kategorier af registrerede personer er som følger:
(1) KATEGORIER AF REGISTREREDE (Kundens medarbejdere, entreprenører, repræsentanter og kunder.)
(2) KATEGORIER AF PERSONLIGOPLYSNINGER (Navn, Adresse, Telefon, E-mail, Køretøjsdata, Brugeridentifikationer, API-logfiler, Cookies.)
(3) BEHANDLINGSAKTIVITETER LF (er udbyder af et webbaseret program til datastyring.)
Formålet med LF’s behandling af personligoplysninger er, at få tjenesten til at fungere i henhold til Aftalen. Således vil LF igennem Kundens brug af applikationen indsamle, registrere eller organisere, strukturere, gemme, ændre, hente, overføre, slette eller på anden måde stille de personligoplysninger til rådighed for Kunden.

Ved levering af tjenesterne til kunden tildeles LF rettighederne til løbende at registrere Kundens brug af
produkterne og data på et aggregeret niveau med henblik på at udvikle nye applikationer og til statistiske formål.

17.4

Såfremt Kunden anvender AutoIT’s softwareprodukt, AutoDesktop, som kan integreres i LF’s tjeneste, består behandlingens art og formål endvidere i udveksling af Kundens kundedata mellem LF og AutoIT. AutoIT skal ikke betragtes som LF’s underdatabehandler, og LF’s udveksling af personoplysninger med AutoIT sker således udelukkende på vegne af Kunden i henhold til Kundens instruks under dette afsnit B og Aftalen. Kunden er således i en hver henseende ansvarlig for at indgå fornødne aftaler om dataansvaret mellem Kunden og AutoIT, at oplyse relevante datasubjekter om videregivelsen samt at vurdere øvrige databeskyttelsesretlige forpligtelser mellem Kunden og AutoIT.

17.5

Kunden garanterer, at den har den nødvendige lovpligtige myndighed i forbindelse med behandlingen, herunder til overførslen af personligoplysninger til LF, og at de registrerede har modtaget de nødvendige oplysninger om behandlingsaktiviteterne. Kunden garanterer også, at den har indhentet de nødvendige tilladelser fra de relevante tilsynsmyndigheder, som kræves til behandling af personligoplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

17.6

LF skal øjeblikkeligt underrette Kunden, hvis en instruktion efter LF’s opfattelse er i strid med databeskyttelseslovgivningen.

18. Passende tekniske og organisatoriske tiltag

18.1

Under hensyntagen til den aktuelle teknik , implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder gennemfører Kunden og LF passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til disse risici, herunder bl.a. alt efter hvad der er relevant:
(1) pseudonymisering og kryptering af personligoplysninger,

(2) at sikre vedvarende fortrolighed, integritet, tilgængelighed og robusthed i behandlingssystemer og -tjenester,

(3) evnen til at genoprette tilgængeligheden af og adgangen til personligoplysninger i tilfælde af en fysisk eller teknisk hændelse,

(4) en procedure til regelmæssig afprøvning, vurdering og evaluering af effektiviteten af tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring af behandlingssikkerhed.

18.2

Ved vurderingen af, hvilket sikkerhedsniveau der er passende, tages der navnlig hensyn til de risici, som behandling udgør, navnlig ved hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet.

18.3

LF skal sikre, at personer, der er autoriseret til at behandle personligoplysningerne, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.

19. Databehandlerens forpligtelser

19.1

I Aftalens løbetid vil LF:
(1) under hensyntagen til behandlingens karakter, så vidt muligt bistår Kunden ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, med opfyldelse af Kundens forpligtelse til at besvare anmodninger om udøvelse af de registreredes rettigheder som fastlagt i kapitel III i GDPR. LF underretter Kunden inden for rimelig tid, medmindre dette er forbudt ifølge gældende lov, hvis LF modtager anmodninger eller klager i henhold til kapitel III i GDPR; og (2) bistå Kunden med at sikre overholdelse af forpligtelserne i medfør af artikel 32- 36 under hensyntagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for LF;

19.2

LF kan opkræve et rimeligt gebyr for sådan anmodet assistance i overensstemmelse med sine standardtimepriser.

20. Anvendelse af under-databehandlere og overførsel af personligoplysninger

20.1

Kunden giver LF tilladelse til at bruge underleverandører (“under-databehandlere”) til at hjælpe med levering af tjenester, forudsat at LF:
(1) indgår en aftale med sine under-databehandlere, der forpligter under-databehandleren ift. behandling af personoplysninger, hvorved der navnlig stilles de samme fornødne garantier og forpligtelser for, at under-databehandleren vil gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen opfylder kravene i GDPR; og (2) forbliver ansvarlig for under-databehandlerens handlinger og undladelser.

20.2

LF’s nuværende liste over under-databehandlere kan findes på udbyderlisten.

20.3

Hvis LF har til hensigt at tilføje eller udskifte under-databehandlere, vil LF informere Kunden derom inden en sådan tilføjelse eller udskiftning. Kunden skal derefter have mulighed for at gøre indsigelse imod sådanne ændringer af rimelige grunde inden for ti (10) arbejdsdage efter at have fået besked om under-databehandlerens indkobling. Hvis Kunden modsætter sig en ny under-databehandler, vil LF, efter LF’s eget skøn, gøre en rimelig indsats for at stille tjenesten til rådighed for Kunden uden brug af under-databehandleren (hvilket kan kræve alternative konfigurationer eller alternativ brug af tjenesten). Hvis LF ikke er i stand til at tilbyde en sådan ændring, har parterne ret til at opsige Aftalen. LF tilbagebetaler forudbetalte Licensafgifter til Kunden, der dækker den resterende del af Aftalen efter den faktiske opsigelsesdato. Kunden er ikke berettiget til anden kompensation i forbindelse hermed.

20.4

Kunden bemyndiger LF til at overføre personligoplysninger til tredjelande, forudsat at LF på vegne af Kunden indgår standardkontraktsklausuler (“modelkontrakter”) til overførsel af personligoplysninger til under-databehandlere, der er etableret i tredjelande i henhold til kommissionens beslutning 2010/87/EU af 5. februar 2010.

21. Brud på persondatasikkerheden

21.1

LF skal underrette Kunden uden unødig forsinkelse efter at have fået kendskab til et brud på persondatasikkerheden.

21.2

Den notifikation, der er nævnt i punkt 21.1, skal mindst:
(1) beskrive karakteren af bruddet på persondatasikkerheden, herunder, hvis det er muligt, kategorierne og det omtrentlige antal berørte registrerede samt kategorierne og det omtrentlige antal berørte registreringer af personoplysninger.
(2) angive navn på og kontaktoplysninger for databeskyttelsesrådgiveren eller et andet kontaktpunkt, hvor yderligere oplysninger kan indhentes.
(3) beskrive de sandsynlige konsekvenser af bruddet på persondatasikkerheden.
(4) beskrive de foranstaltninger, som LF har truffet eller foreslår truffet for at håndtere bruddet på persondatasikkerheden, herunder, hvis det er relevant, foranstaltninger for at begrænse dets mulige skadevirkninger.

21.3

Når og for så vidt som det ikke er muligt at give oplysningerne samlet, kan oplysningerne meddeles trinvist uden unødig yderligere forsinkelse.

21.4

LF vil tage rimelige skridt for at afbøde virkningerne af ethvert brud på persondatasikkerheden og for at minimere eventuelle skader. På Kundens anmodning skal LF yde enhver yderligere hjælp og samarbejde med Kunden i forbindelse med et brud på persondatasikkerheden.

22. Adgang til kontroller og inspektioner

22.1

På anmodning fra Kunden skal LF stille alle nødvendige oplysninger til rådighed for kunden for at påvise, at forpligtelser i dette afsnit B og artikel 28, stk. 3 i GDPR er overholdt og tillade og bidrage til kontroller, herunder inspektioner, der udføres af Kunden eller en anden inspektør, der er udpeget af Kunden (der er underlagt acceptable fortrolighedsforpligtelser). LF kan opkræve et rimeligt gebyr for sådan anmodet assistance i overensstemmelse med sine standardtimepriser.

22.2

Uanset det ovennævnte i punkt 22.1 accepterer Kunden, at enhver adgang til kontroller, herunder inspektioner, vedrørende behandling af personoplysninger i Amazons cloud service (”Amazon Web Services”), er underlagt Amazons gældende vilkår og betingelser.

23. Varighed og opsigelse

23.1

Dette afsnit B ophører automatisk, når Aftalen opsiges eller udløber eller på anmodning fra Kunden.

24. Return or deletion of personal data

24.1

Ved udløb eller ophør af afsnit B uanset af hvilken grund, returnerer eller sletter LF personligoplysninger, hvis Kunden ønsker dette. Hvis Kunden ikke har informeret LF om, hvorvidt personoplysninger skal returneres eller slettes inden datoen for Aftalens ophør, sletter LF alle personoplysninger.

Lad os hjælpe dig med at sælge flere biler hurtigere

Tilmeld dig en personlig demo med en af vores EASI’R Now-eksperter og oplev, hvordan du kan tage flere kundeemner fra browsing til køb.